Οικονομικά στοιχεία ΕΔΑΣΑ που αφορούν στο έτος 2011

Οι χρηματοδοτήσεις που έλαβε το 2011 ο Σύλλογός μας

Από τα μέλη μας
Τακτικές εισφορές μελών 2000,00
Έκτακτες εισφορές μελών 31,00

Σύνολο από τα μέλη μας  : 2031

Από λοιπούς φορείς
BSH Ελλάς3000 Ευρώ (σε αγορά υλικών)
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 1465 Ευρώ (σε καύσιμα πυροσβεστικού οχήματος)
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 500 Ευρώ (για έξοδα συντήρησης πυροφυλακίων-σηματοδότησης μονοπατιών)
Ιδιώτες844 Ευρώ

Σύνολο από λοιπούς φορείς  : 5809

Κατανομή χρηματοδοτήσεων
Μέλη : 26 %
Φορέας διαχείρισης ΕΔ Πάρνηθας : 25%
Ιδιώτες - Εταιρίες : 49 %

Έξοδα δράσεων και διαχείρισης κατά το 2011

Έξοδα έδρας (ενοίκιο, κοινόχρηστα) 3.242,16
Έξοδα επικοινωνιών (τηλέφωνο, τέλη ασυρμάτων) 1.522,00
Αμοιβές τηλεφωνητή – συνεργάτη 1.948,20
Φόροι601,80
Λοιπά έξοδα (καύσιμα οχήματος, σέρβις, αγορά και έξοδα συντήρησης οχημάτων, εξοπλισμού ομάδας δασοπυρόσβεσης και δασοπυροφύλαξης ) 5.874,67

Σύνολο εξόδων κατά το 2011 : 13188,83