Οικονομικά στοιχεία ΕΔΑΣΑ που αφορούν στο έτος 2012

Οι χρηματοδοτήσεις που έλαβε το 2012 ο Σύλλογός μας

Από τα μέλη μας
Τακτικές εισφορές μελών 1950,00
Έκτακτες εισφορές μελών 1191,00

Σύνολο από τα μέλη μας : 3141

Από λοιπούς φορείς
BSH Ελλάς2000 Ευρώ (για αγορά εργάτη έλξης για το όχημα και λοιπού εξοπλισμού χρήσης στην ΟΔΟΠ)
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 1353 Ευρώ (σε καύσιμα πυροσβεστικού οχήματος)
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 1840,5 Ευρώ (σε έξοδα συντήρησης πυροσβεστικού οχήματος και αντλίας)
Ιδιώτες98 Ευρώ
Μπάγκειος Επιτροπή3000 Ευρώ
Ιαπωνικός σύλλογος «Κάτω από τα αιωνόβια δέντρα» 304,5 Ευρώ
Εθνική Ασφαλιστική1310 Ευρώ (κάλυψη ασφαλιστικού συμβολαίου πυροσβεστικού οχήματος)

Σύνολο από λοιπούς φορείς : 8553

Κατανομή χρηματοδοτήσεων
Μέλη : 24 %
Φορέας διαχείρισης ΕΔ Πάρνηθας : 25%
Ιδιώτες - Εταιρίες : 51 %

Έξοδα δράσεων και διαχείρισης κατά το 2012

Έξοδα έδρας (ενοίκιο, κοινόχρηστα) 3.172,10
Έξοδα επικοινωνιών (τηλέφωνο, τέλη ασυρμάτων) 1.416,00
Αμοιβές τηλεφωνητή – συνεργάτη 2.154,40
Φόροι665,52
Λοιπά έξοδα (καύσιμα οχήματος, σέρβις, αγορά και έξοδα συντήρησης οχημάτων, εξοπλισμού ομάδας δασοπυρόσβεσης και δασοπυροφύλαξης ) 5.341,77

Σύνολο εξόδων κατά το 2011 : 12749,79